§ 1

1. Recepcja obiektu czynna jest codziennie w godzinach od 6:00-22:00.

2. Gość przy zameldowaniu otrzymuje klucz dostępu do drzwi głównych i klucz do wynajmowanego pokoju.

3. Pomieszczenia mieszkalne zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.

4. Doba trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

5. Śniadania serwowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.00 a w soboty i niedziele w godzinach 8.00-10.00.

6. Gość określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji lub przyjazdu, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11:00 traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę (pod warunkiem dostępności pokoju) – należność za przedłużenie pobytu należy uregulować niezwłocznie.

8. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy recepcjonista ma prawo odmówić przyjęcia do obiektu.

9. Zasady anulowania rezerwacji:

a. W przypadku anulowania rezerwacji na dobę przed przyjazdem, obiekt nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.

b. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie Gość zostanie obciążony opłatą za rezerwację.

c. Rezerwacje dokonywane w dniu zameldowania nie podlegają anulowaniu.

d. W przypadku rezerwacji obejmujących więcej niż 2 pokoje lub 2 doby, bezkosztowe anulowanie rezerwacji możliwe jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

e. Obiekt nie przewiduje anulowania rezerwacji już opłaconych lub w trakcie realizacji.

§ 2

1. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju osobom trzecim.

2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 – 22.00.

§ 3

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, należy je niezwłocznie zgłosić w recepcji obiektu, co umożliwi natychmiastową reakcję.

2. Wszystkie reklamacje Gość powinien kierować drogą pisemną .

§ 4

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa ani ruchomości znajdujących się w pojeździe – zaparkowanego na parkingu przed obiektem.

§ 5

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług w obiekcie mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

3. W czasie ciszy nocnej obiekt jest zamknięty a Goście posiadają klucz od drzwi wejściowych – dopięty do kluczy od drzwi do pokoju.

4. Na blacie recepcji podany jest numer alarmowy.

5. W razie korzystania z numeru alarmowego w przypadkach nieuzasadnionych Gość zostanie obciążony opłata umowną w wysokości 500,00 PLN brutto.

§ 6

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju ponadstandardowe zabrudzenia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. W powyższym przypadku, Gość zostanie obciążony kosztami likwidacji szkody, płatnymi gotówką lub kartą przed opuszczeniem obiektu.

2. Gość zostanie obciążony opłatą umowna z tytułu obsługi likwidacji szkody w wysokości 500,00 PLN brutto, płatną wraz z kosztami jej likwidacji.

3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

4. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

5. W przypadku nie zastosowania się Gościa lub osób jego odwiedzających do zakazu palenia, obiekt obciąży Gościa opłatą umowną za likwidację skutków palenia w wysokości 500,00 PLN brutto.

6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju, obiekt przechowa przez jeden miesiąc, a następnie przekaże do utylizacji.

§ 7

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, pracownik obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia, po czym opuszczenia terenu obiektu.